Ubudlelwano benkolelo ye Mennonite World Conference

Ngomusa kaNkulunkulu, sidinga ukuphila lokufakaza izindaba ezinhle zokubuyisana ngoJesu Khristu. Njengengxenye yomzimba munye kaKhristu ngazo zonke izikhathi lakuzo zonke izindawo, siqukethe okulandelayo okumqoka ekukholweni kwethu lakukho konke esikwenzayo: 

  1. UNkulunkulu munye bathathu, uYise, leNdodana loMoya oNgcwele. UnguMdali odinga ukubuyisana labantu abadilizwe yisono ukuba babe ngabantu abathembekileyo ebudlelwaneni babo, ekukhonzeni, ekumsebenzeleni lekubeni ngofakazi bakhe.  
  2. UJesu yiNdodana kaNkulunkulu. Impilo lemfundiso yakhe, ukubethelwa kwakhe lokuvuka kwabafileyo, kusitshengisa indlela yokuba ngabafundi abathembekileyo. Wahlenga umhlaba, njalo usipha impilo engunaphakade. 
  3. Njengebandla, singabantu ababizelwe ukuphenduka sidele isono, simazise uJesu  Khristu njengeNkosi, sibhaphathizwe sesikholiwe, simlandele. 
  4. Njengabakholiweyo, samkela iBhayibhili njengesiqiniselo sokholo lwethu, lichasiswa kithi ngokukhokhela kukaMoya oNgcwele, ngokukhanyisa kukaJesu Khristu ukuze siqedisise intando kaKhristu ekumlaleleni. 
  5. UMoya kaJesu usipha amandla okuthemba uNkulunkulu kuzo zonke izigaba zempilo ukuze sibenzele ukuthula, siyale indlela yodlakela, sizithande izitha zethu, sidinge indlela yokulunga, sikwazi ukwabelana labaswelayo inzuzo esilayo. 
  6. Siyahlanganyela ndawonye ukukhonza, ekudleni iSidlo seNkosi, ekulaleleni ukufundiswa kweLizwi likaNkulunkulu ngomoya munye. 
  7. Njengenhlanganiso yokholo lempilo emhlabeni wonke seqa imingcele yezizwe, imihlobo, izigaba zenhlalo, ubulili lobulilikazi lendimi.  Sidinga ukuphila emhlabeni singabotshwanga ngamandla esono, sifakaze amandla kaNkulunkulu ngokusebenzela abanye, sinake yonke indalo, njalo sinxusa bonke abantu ukuthi bamazi uJesu Khristu njengeNkosi. 

Kunkolelo le sizuza intshisekelo edabuka kubokhokho kuma-Anabaptist bona abaphila eminyakeni yetshumi lesithupha yeminyaka elikhulu (16th century), abayibo abasicandela indlela entsha yevangeli likaJesu Khristu. Sidinga ukuhamba siphila ebizweni lakhe ngamandla kaMoya oNgcwele, sisalinde ukuphenduka kukaKhristu lokugcwaliseka okupheleleyo kombuso kaNkulunkulu. 

Yisiqhubo esamkelwa yiGeneral Council YeMennonite World Conference 
Pasadena, Calirfonia (USA) March 15, 2006 

Ubudlelwano benkolelo ye Mennonite World Conference